University of San Francisco - College of Arts & Sciences

Введення

Прочитайте офіційний опис

ÐÑо коледж

Як один з найпÑеÑÑижнÑÑÐ¸Ñ ÑзÑÑÑÑÑÐºÐ¸Ñ ÐºÐ°ÑолиÑÑÐºÐ¸Ñ ÑнÑвеÑÑиÑеÑÑв кÑаÑни, Ðоледж миÑÑеÑÑв Ñа наÑк поÑднÑÑ Ð¶Ð¾ÑÑÑкий академÑÑний навÑалÑний план з мÑÑÑкоÑ, глобалÑÐ½Ð¾Ñ Ð¿ÐµÑÑпекÑивоÑ. ÐаÑÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑпÑÑÑ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ´Ð¶Ñ Ð¿ÐµÑедбаÑÐ°Ñ Ñк головÑ, Ñак Ñ ÑеÑÑе, з видаÑними викладаÑами, ÑÐºÑ Ð½Ð°Ð´Ð°ÑÑÑ ÑÑнÑм навиÑки Ñа ÑпÑвÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾ моди бÑлÑÑ ÑпÑаведливого Ñ Ð³Ñманного ÑвÑÑÑ.

ÐÑÑаннÑми Ñоками наÑÑ Ð²Ð¸ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°ÑÑ-вÑÐµÐ½Ñ Ð¾ÑÑимали безпÑеÑеденÑне вÑеÑвÑÑÐ½Ñ Ð²Ð¸Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ: вигÑали наÑÑоналÑÐ½Ñ Ð½Ð°Ð³Ð¾Ñоди, оÑÑимали Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÑ Ð½Ð¾Ð²Ñ Ð³ÑанÑи Ñа пÑеÑÑÐ¸Ð¶Ð½Ñ ÑÑипендÑÑ Ð¤ÑлбÑайÑа, а Ñакож пÑем'ÑÑа на Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¸Ñ Ð¼Ð°Ð¹ÑÑеÑнÑÑ Ð¼Ð¸ÑÑеÑÑва Ñа кÑноÑеÑÑивалÑÑ Ð¿Ð¾ вÑÑÐ¾Ð¼Ñ ÑвÑÑÑ.

ÐаÑÑ ÑÑÑденÑи опÑблÑкÑвали ÑÐ²Ð¾Ñ Ð´Ð¾ÑлÑÐ´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ñазом з наÑим ÑакÑлÑÑеÑом, оÑÑимали пÑизи за напиÑаннÑ, оÑÑимали виÑоко конкÑÑенÑÐ½Ñ ÑÑипендÑÑ Ñа бÑли пÑийнÑÑÑ Ñ Ð²Ð¸ÑÐ¸Ñ Ð½Ð°Ð²ÑалÑÐ½Ð¸Ñ Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð°Ñ. Ðони Ñакож займаÑÑÑÑÑ ÑпÑлÑноÑоÑ, Ñ Ð²Ð¾Ð½Ð¸ змÑнÑÑÑÑ ÑиÑÑаÑÑÑ. ÐÑд бÑдÑвниÑÑва бÑблÑоÑеки Ð´Ð»Ñ Ð´ÑÑей вÑлиÑÑ Ð² ÐамбÑÑ Ð´Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð¾Ð»Ð°Ð½Ð½Ñ ÑиÑÑового ÑозÑÐ¸Ð²Ñ Ð² ÐеÑÑ, боÑоÑÑби з ÑÑÑаÑним ÑабÑÑвом пÑÑмо ÑÑÑ, в СШÐ, наÑÑ ÑÑÑденÑи змÑнÑÑÑÑ ÑвÑÑ Ð½Ð° кÑаÑе.

Ðоледж миÑÑеÑÑв Ñ Ð½Ð°Ñк пÑопонÑÑ ÑиÑокий ÑпекÑÑ Ð¾ÑвÑÑнÑÑ Ð¼Ð¾Ð¶Ð»Ð¸Ð²Ð¾ÑÑей, пÑоникнÑÑим мÑÑÑÑÑ, Ñоб забезпеÑиÑи не ÑÑлÑки Ð·Ð½Ð°Ð½Ð½Ñ Ñа навиÑки, необÑÑÐ´Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ Ð´Ð¾ÑÑÐ³Ð½ÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑпÑÑÑ Ñк оÑÑб Ñа пÑоÑеÑÑоналÑв, а Ñакож ÑÑнноÑÑÑ Ñа ÑÑÑливÑÑÑÑ, необÑÑÐ´Ð½Ñ Ð´Ð»Ñ ÑоловÑкÑв Ñа жÑнок Ð´Ð»Ñ ÑнÑиÑ.


ÐаÑÑело ÐемпеÑÑ, декан ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ´Ð¶Ñ Ð¼Ð¸ÑÑеÑÑв Ñ Ð½Ð°Ñк

ÐаÑÑ Ð¿ÑогÑами

РоглÑÐ´Ñ Ð½Ð° пÑопозиÑÑÑ 60 ÑпеÑÑалÑноÑÑей Ñа неповнолÑÑнÑÑ, багаÑо з ÑÐºÐ¸Ñ Ð¼Ð°ÑÑÑ ÑпеÑÑалÑÐ·Ð¾Ð²Ð°Ð½Ñ ÐºÐ¾Ð½ÑенÑÑаÑÑÑ, Ðоледж миÑÑеÑÑв Ñа наÑк знаÑодиÑÑÑÑ Ð² ÑенÑÑÑ ÑÑÑденÑами ÑнÑвеÑÑиÑеÑÑ.

У ÑÑÐ¾Ð¼Ñ Ð¼ÑÑÑÑ ÑнноваÑÑй, пÑдпÑиÑмниÑÑва Ñа кÑлÑÑÑÑи, USF пÑопонÑÑ 16 ÑнÑкалÑÐ½Ð¸Ñ Ð¼Ð°Ð³ÑÑÑеÑÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¿ÑогÑам Ñ ÑвоÑÐ¼Ñ ÐºÐ¾Ð»ÐµÐ´Ð¶Ñ Ð¼Ð¸ÑÑеÑÑв Ñа наÑк.

ÐипÑÑкники за номеÑами

ÐодаÑи заÑÐ²ÐºÑ Ð½Ð° USF

ÐÑвÑÑа УФС полÑÐ³Ð°Ñ Ð½Ðµ лиÑе в ÐºÐ½Ð¸Ð¶ÐºÐ¾Ð²Ð¸Ñ ÑмакаÑ, а пÑо ÑпÑÐ°Ð²Ð¶Ð½Ñ ÑÑзниÑÑ.

Розташування

Сан Франциско

University of San Francisco

Address
2130 Fulton Street San Francisco, California, United States
94117 Сан Франциско, Каліфорнія, США
Телефон
+1 415.422.5101