Université Jean Monnet - Faculté des Sciences et Techniques

Введення

Прочитайте офіційний опис

ФакÑлÑÑÐµÑ Ð½Ð°Ñк Ñа ÑеÑнологÑй Ð¼Ð°Ñ Ð±Ð»Ð¸Ð·Ñко 30 ÑÑÐ·Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ð¿ÑÑмкÑв навÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ñ ÑвоÑÑ ÐºÐ°ÑедÑаÑ. Ðайже 2700 ÑÑÑденÑÑв навÑаÑÑÑÑÑ Ð½Ð° кампÑÑÑ La Métare або Manufacturing.

Ð§Ð¾Ð¼Ñ Ð²Ð¸Ð±Ð¸ÑаÑÑÑ Ð¡ÐµÐ½Ñ-ÐÑÑÑн Ñа його ÑнÑвеÑÑиÑеÑ?

СенÑ-ÐÑÑÑн - ÑеÑÐµÐ´Ð½Ñ Ð¼ÑÑÑо на пÑÐ²Ð´ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾Ð´Ñ Ð¤ÑанÑÑÑ. ÐÑÑмо поÑÑÑ Ð· паÑком Ð´Ñ ÐÑÐ»Ð°Ñ Ð¿ÑиÑодний паÑк з ÑиÑоко вÑдкÑиÑими пÑоÑÑоÑами, ÑÑдовими пейзажами Ñа можливоÑÑÑми Ð´Ð»Ñ Ð·Ð°Ð½ÑÑÑ ÑпоÑÑом: напÑиклад, пÑÑÑ Ð¿ÑогÑлÑнки, Ñзда на велоÑÐ¸Ð¿ÐµÐ´Ñ Ñа ÑнÑгоÑÑд. Це Ñакож знаÑодиÑÑÑÑ Ð² Ð¼ÐµÐ¶Ð°Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾Ñ Ð²ÑдÑÑÐ°Ð½Ñ Ð²Ñд ÐлÑп Ñа ÑзбеÑежжÑ.

Ð§Ð¾Ð¼Ñ Ð²Ð¸Ð±Ð¸ÑаÑÑÑ ÑакÑлÑÑÐµÑ Ð½Ð°Ñк СайÑ-ÐÑÑÑна?

РозÑаÑований Ñ Ð¼ÑкÑоÑÐ°Ð¹Ð¾Ð½Ñ Â«La Métare» або Ñ Â«ÐиÑобниÑÑвÑ» Ñа в Ð¼ÐµÐ¶Ð°Ñ Ð»ÐµÐ³ÐºÐ¾Ñ Ð´Ð¾ÑÑжноÑÑÑ Ð²Ñд ÑенÑÑÑ Ð¼ÑÑÑа. Ðа пÑиÑодниÑÐ¾Ð¼Ñ ÑакÑлÑÑеÑÑ Ñ 7 каÑÐµÐ´Ñ Ð½Ð°Ð²ÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð·Ñ ÑвоÑми бакалавÑами, магÑÑÑÑами Ñа докÑоÑами наÑк:

  • ÐÑологÑÑ Ñа бÑоÑÑмÑÑ
  • Ðомп'ÑÑеÑна наÑка
  • ÐаÑемаÑика
  • ФÑзиÑнÑ
  • СпоÑÑ Ñ Ð·Ð´Ð¾Ñов'Ñ (STAPS: ÐаÑка Ñа меÑодика ÑÑзиÑÐ½Ð¸Ñ Ñа ÑпоÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ Ð·Ð°Ð½ÑÑÑ)
  • Ð¥ÑмÑÑ
  • ÐеологÑÑ-ÐеÑÑологÑÑ
  • ÐенÑй (ÑнженеÑÑÑ) Ñа пÑомиÑÐ»Ð¾Ð²Ñ Ð½Ð°Ñки

ÐавдÑки ÑвоÑм ÑозмÑÑам, ÑакÑлÑÑÐµÑ Ð½Ð°Ñки пÑопонÑÑ ÑÑÑне Ñа вÑеоÑÑжне ÑобоÑе мÑÑÑе, Ñке може лиÑе ÑнÑвеÑÑиÑÐµÑ Ð½Ð°Ñого ÑозмÑÑÑ.

ÐаÑковий ÑакÑлÑÑÐµÑ Ð¿ÑопонÑÑ ÑÑÑденÑам-ÑепеÑиÑоÑам Ð´Ð»Ñ Ð²ÑÑÑ Ð½Ð°ÑÐ¸Ñ ÑÑÑденÑÑв з обмÑÐ½Ñ - важливо Ñвидко познайомиÑиÑÑ Ð· кампÑÑом Ñа пÑиÑкоÑиÑи ÑнÑегÑаÑÑÑ.

УнÑвеÑÑиÑÐµÑ Ð¼Ð°Ñ Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÐ¸Ð¹ ÑпекÑÑ ÑпоÑÑÐ¸Ð²Ð½Ð¸Ñ ÑпоÑÑд, де ÑÑÑденÑи можÑÑÑ Ð¿ÑдÑÑимÑваÑи ÑÐ²Ð¾Ñ ÑоÑÐ¼Ñ Ñа оÑÑимÑваÑи задоволеннÑ, вÑдкÑиваÑÑи новий вид ÑпоÑÑÑ Ñи пÑодовжÑваÑи ÑвÑй звиÑний вид ÑпоÑÑÑ / акÑивноÑÑÑ.

126831_pexels-photo-1438072.jpegÐÑÑо ÑиÑÑÑолÑÑÑÑ / ÐÑкÑелÑ

ÐиÑÑÑ Ð² кампÑÑÑ

У кампÑÑÑ (Métare and Manufacturing) ви Ñакож знайдеÑе Ð²ÐµÐ»Ð¸ÐºÑ ÑÑÑаÑÐ½Ñ Ð±ÑблÑоÑекÑ, пÑоÑÑоÑÑ ÐºÐ°ÑеÑеÑÑÑ, безлÑÑ ÑÑÑденÑÑÑÐºÐ¸Ñ Ð¾Ð±'ÑднанÑ, пÑопонÑÑÑи, напÑиклад, екÑкÑÑÑÑÑ, Ñоб вÑдкÑиÑи ÑегÑон.

Як заÑÑоÑовÑваÑи?

ÐÐ¾Ð²Ð½Ñ Ð¿ÑогÑами Ð´Ð»Ñ ÑÑÑденÑÑв:

-

ÐвÑопейÑÑÐºÑ ÑÑÑденÑи

СÑÑденÑи, ÑÐºÑ Ð½Ðµ вÑодÑÑÑ Ð´Ð¾ ÐС

ÐавÑалÑна пÑогÑама ÑÑанÑÑзÑÐºÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð²Ð¾Ñ (в оÑновномÑ)

ÐвеÑнÑÑÑÑÑ Ð´Ð¾ Ð³Ð¾Ð»Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ñ ÑÑоÑÑнки веб-ÑайÑÑ ÑакÑлÑÑеÑÑ.

Ðалежно вÑд кÑаÑни поÑодженнÑ, можливо, вам доведеÑÑÑÑ Ð¿Ð¾Ð´Ð°Ñи заÑÐ²ÐºÑ ÑеÑез кампÑÑ Ð¤ÑанÑÑÑ, або вам можÑÑÑ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»Ð¸Ñи подаÑи заÑÐ²ÐºÑ Ð±ÐµÐ·Ð¿Ð¾ÑеÑеднÑо.

ÐавÑалÑна пÑогÑама англÑйÑÑÐºÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð²Ð¾Ñ

Ðеб-ÑÐ°Ð¹Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑогÑами.

Ðеб-ÑÐ°Ð¹Ñ Ð´Ð»Ñ Ð¿ÑогÑами.

ÐÑдвÑдÑÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ ÑÑÑденÑÑв

Ðи можеÑе напиÑаÑи ÑÐ²Ð¾Ñ ÑезÑме, оÑÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð¾ÑÑнки Ñа моÑиваÑÑйний лиÑÑ Ð½Ð° ÑÑ ÐµÐ»ÐµÐºÑÑÐ¾Ð½Ð½Ñ Ð°Ð´ÑеÑÑ: international-fst@univ-st-etienne.fr

ÐивÑÐµÐ½Ð½Ñ ÑÑанÑÑзÑÐºÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð²Ð¸

УнÑвеÑÑиÑÐµÑ Ðана Ðоне пÑопонÑÑ Ð¿ÑогÑÐ°Ð¼Ñ Ð½Ð°Ð²ÑÐ°Ð½Ð½Ñ ÑÑанÑÑзÑÐºÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð²Ð¸ Ð´Ð»Ñ Ð²Ð°Ñого навÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð² СенÑ-ÐÑÑÑнÑ: CILEC

CILEC, Ñк Ñ ÐºÑÑÑи денного днÑ, Ñакож пÑоводÑÑÑ Ð²ÐµÑÑÑÐ½Ñ ÐºÑÑÑи, лÑÑÐ½Ñ ÐºÑÑÑи, кÑÑÑи ÑпеÑÑалÑно Ð´Ð»Ñ ÑÑÑденÑÑв ÐÑазма, кÑÑÑи Ð´Ð»Ñ Ð¿Ð°Ñ, кÑÑÑи з миÑÑеÑÑва Ñа дизайнÑ. CILEC Ñакож може запÑопонÑваÑи кÑÑÑи пÑдгоÑовки до ÑеÑÑиÑÑкаÑÑÑ ÑÑанÑÑзÑÐºÐ¾Ñ Ð¼Ð¾Ð²Ð¾Ñ.

Розташування

Saint-Étienne

Address
Rue du Docteur Paul Michelon,23
42100 Saint-Étienne, Овернь-Рона-Альпи, Франція

Турін

Address
Corso Duca degli Abruzzi,24
10129 Турін, П'ємонт, Італія

Йоенсуу

Address
Tulliportinkatu,1
80130 Йоенсуу, Фінляндія

Créteil

Address
Avenue du Général de Gaulle,61
94000 Créteil, Іль-де-Франс, Франція